Arrangementer

Familieeierskap betyr noe

70% av alle private bedrifter i Norge er familieeid, og familiebedrifter finnes i alle bransjer. Familiebedrifter konkurrerer ikke i et eget marked kun med andre familiebedrifter, men i et marked også med utenlandske eiere. Formueskatten betales kun av bedrifteiere bosatt i Norge og ikke utenlandske firmaer, statlig eide selskaper i Norge eller nordmenn bosatt i utlandet. Formueskatt er en personlig skatt basert på verdien av en persons formue. Det aller meste som tas inn av formueskatt i Norge er skatt på verdien av bedriften. Verdien av bedrifter er for eksempel verdien av bygninger, maskiner, forskning, varelager, teknologi, eiendommer, osv. Det kalles arbeidende kapital, penger som er satt i arbeid i bedriften.

Vi ønsker at familiebedriftene i Norge skal ha Norske eiere som bor i landet, fordi familieeierskapet betyr noe. Formuesskatt på arbeidende kapital må avskaffes.

Vi har vært på besøk hos noen av foreningens medlemmer for å synliggjøre deres verdiskapning og det de bidrar med til næringslivet og lokalsamfunnet.

Medlemskap

Family Business Norway er en uavhengig forening av og for eiere av familiebedrifter i Norge, stiftet i september 2015. Alle familiebedrifter er velkomne til å bli medlem i foreningen. Som medlem av Family Business Norway får man blant annet tilgang til et unikt nettverk, hele vår arrangementskalender og man er med på å støtte vårt arbeid for å synliggjøre familiebedrifters viktige rolle for norsk næringsliv og verdiskapning. Årlig medlemsavgift er på 32.000 kr uavhengig av størrelsen på bedriften eller antall eiere.

Foreningen er en del av det internasjonale nettverket Family Business Network International (FBN-i) som ble stiftet i 1989 og består av mer enn 4000 familiebedrifter. Gjennom medlemskapet har man også tilgang på fysiske og digitale internasjonale møteplasser for likesinnende eiere.

Family Business Norway består ved utgangen av 2023 av 160 medlemsbedrifter og 900 eiere/familiemedlemmer er tilknyttet disse medlemsbedriftene. Det sørligste medlemmet finner vi i Farsund og det nordligste i Harstad. Blant medlemmene finner vi noen av Norges eldste familiebedrifter samt gründere som står i prosessen med å overføre eierskapet videre til 2. generasjon. Vi har medlemsbedrifter med færre enn 20 ansatte og andre med mer enn 10,000 ansatte. Bedriftene representerer en bredde både når det gjelder geografi, bransjetilhørighet, størrelse og alder.

Er du interessert i medlemskap i Family Business Norway? Ta kontakt med oss her.

Våre aktiviteter

Family Business Norway skaper årlig opp mot 30 møteplasser for læring, nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av hele Norge. Dette gjør vi gjennom et aktivitetstilbud som skal være relevant for operasjonelle eiere, styrende eiere, neste generasjons eiere og mindre involverte eiere. Vi tilbyr et bredt spekter av ulike møteplasser basert på ønsker og innspill fra foreningens medlemmer. Blant annet arrangerer vi bedriftsbesøk og eierskapskonferanser. Vi arrangerer også årlig kurs innen styrearbeid, eierskap og økonomiforståelse, samt en modulbasert sommerskole for neste generasjonseiere i samarbeid med Universitetet i Jönköping. Gjennom foreningens aktiviteter har medlemmene anledning til å diskutere dilemmaer med likesinnede, og mulighet for refleksjon og personlig utvikling. Nettverket gir også medlemmene en unik mulighet til å diskutere familieeierskap med andre eiere på tvers av alder og roller.

Vi tilbyr

Nettverkstreff

Nettverkstreff er grunnsteinen i Family Business Norway. Her møtes familier fra hele landet og diskuterer temaer som er relevante for eiere av familiebedrifter. Nettverkstreffene er som regel på ettermiddagen og her deler familiene sin kunnskap og erfaringer. Nettverkstreffene inneholder ofte et bedriftsbesøk, en faglig del, gruppediskusjoner og tid til samtaler med de andre deltagerne.

Eksempler på temaer:

 • Generasjonssamarbeid fremfor generasjonsskifte
 • God eierstyring
 • Håndtering av press og forventninger fra familie og ansatte
 • Involvering og tilrettelegging for neste generasjon
 • Ulike eierroller
 • Styrearbeid i familieeide bedrifter
 • Forvaltning og videreutvikling av verdier
 • Familiens unike bidrag til familiebedriften

NxG treff

Foreningen tilbyr egne møteplasser for eiere og nestegenerasjonseiere mellom 20 til 40 år (+/-). NxG treffene har noenlunde samme format som nettverkstreffene med en kombinasjon av en faglig og en sosial del.

Faglige frokoster

Formålet med frokostmøtene er å gi eierne en faglig oppdatering gjennom innlegg fra eksterne fageksperter. De faglige frokostene er korte og effektive arrangementer som typisk har en varighet på halvannen time på morgenen.

Eksempler på temaer:

 • Juridiske problemstillinger som aksjonæravtale, ektepakt, testamente og fremtidsfullmakt
 • Sikkerhet i og for familiebedrifter
 • Kommunikasjon og mediehåndtering
 • Rekruttering og evaluering av styremedlemmer

Temamiddager

Family Business Norway arrangerer temamiddager der vi skaper en ramme for dypere og nærere diskusjon blant deltagerne. Vi møtes i mindre grupper på 10 til 15 personer der alle deltagerne innehar samme rolle eller har interesse for et gitt tema. Temamiddagene krever aktiv deltagelse fra alle rundt bordet og det er like viktig med gode spørsmål som mye erfaring innenfor temaet.

Webinarer

Foreningens webinarer er i likhet med de faglige frokostene korte og effektive arrangementer som typisk har en varighet på halvannen time. På webinarene blir det tatt opp ulike relevante eiertemaer, og bidragsyterne på webinarene er gjerne foreningens medlemmer eller eksterne fageksperter avhengig av tema.

Konferanser

Family Business Norway arrangerer egne halvdags- og heldagskonferanser i tillegg til å være samarbeidspartner på konferanser som Styrekonferansen til BI og Eierskapskonferansen til NHO. I samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner arrangerer vi nordisk konferanse annethvert år.

Kurs

Family Business Norway tilbyr skreddersydde kurs for eiere av familiebedrifter. Gjennom kursene får deltagerne mulighet for å ta et dypdykk i kursets tema i en gruppe bestående av likesinnede eiere av familiebedrifter. Kursene krever aktiv deltakelse gjennom gruppediskusjoner og øvelser. Deltageravgiften på kursene avhenger av kostnader for kurssted, innledere og antall deltagere.

Vårt kurstilbud:

 • Neste generasjons (NxG) kurs
 • Styrekurs
 • Eierkurs
 • Økonomiforståelse

Forum

Formål med et forum er å bidra til at alle deltagerne utvikler seg til å bli bedre i deres rolle. Forumene er rollebaserte og skal være et trygt sted for å diskutere aktuelle problemstillinger i fortrolighet. Et forum består av 6 til 8 medlemmer som møtes 2 til 4 ganger i året for å dele erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger. Det er et poeng at det er de samme som møtes over tid slik at deltakerne blir godt kjent og på eget initiativ kan kontakte hverandre for diskusjon om enkeltsaker mellom fellesmøtene.

Familiedag

Familiebedrifter driver med mye spennende både i og utenfor bedriftene sine. På familiedager legger vi opp til et program som inkluderer hele familien og som egner seg for at barn, besteforeldre, og øvrige familiemedlemmer kan delta sammen. Gjennom familiedager ønsker vi å belyse mangfold av familiebedrifter i det norske samfunnet, industrihistorie og verdiskapning.

FBNung

På disse arrangementene ønsker vi å samle de yngre neste generasjons eierne som går på ungdomsskolen og videregåendeskole.

FBN-i

Som medlem av Family Business Norway får man tilgang til Family Business Network International (FBN-i) sine arrangementer. FBN-i arrangerer en årlig konferanse hver høst i tillegg til en egen konferanse for neste generasjons eiere på våren. Konferansene avholdes på forskjellige steder over hele verden. FBN-i tilbyr også en rekke digitale arrangementer, fra uformelle lunsjdiskusjoner til webinarer.

Workshop

Family Business Norway tilbyr workshop for enkelt familier eller for flere familier sammen. Det er utarbeidet ulike opplegg med varighet fra 2 timer til en hel dag. Innhold tilpasses i samarbeid med familien. Vi har tidligere holdt workshops på tvers av generasjoner eller for en generasjon. Family Business Norway fakturerer ikke for tid medgått i å planlegge eller gjennomføre workshop.

Internship

Family Business Norway ønsker å bidra til at våre unge eiere og neste generasjons eiere får relevant arbeidserfaring. Både vert og praktikant får mulighet til å utvide sine horisonter og lære en annen familiebedrift å kjenne. Verten får utført arbeidsoppgaver, og praktikanten får mulighet til å anvende sine teoretiske ferdigheter på praktiske arbeidsoppgaver.

Podkast

Family Business Norway har laget egen podkast. «I familien» er en podkastserie om det å eie en bedrift sammen med familien sin. I episodene inviterer vi ulike eiere til prat og diskusjon rundt et gitt tema. Podkastserien er tilgjengelig i iTunes, Spotify og Acast.

Nyhetsbrev

Foreningen sender jevnlig ut nyhetsbrev til foreningens medlemmer. Nyhetsbrevet er vår kommunikasjonsform ut til medlemmene og sammen med en anbefalt faglig lesning kan medlemmene få en oppdatering fra arrangementer og annen nyttig informasjon fra foreningen to ganger i måneden.

Etiske retningslinjer for våre arrangementer

 • Åpenhet og tillit
 • Fortrolighet og konfidensialitet
 • Respekt og profesjonalitet
 • Aktivt deltagende
 • Ikke-selgende

Podcast

Lytt til foreningens podcast «I familien» her.