Arrangementer

Om oss

Family Business Norway ønsker å være en aktiv og kraftfull forening for kompetanseheving, samtaler og erfaringsutveksling mellom eiere av familiebedrifter.

Medlemmene av Family Business Norway er familiebedrifter hvor eiere enten er operativt engasjert i familiebedriften, har valgt å fylle andre roller knyttet til utøvelse av eierskapet, eller er i ferd med å tre inn i noen av disse rollene.

Family Business Norway er en del av Family Business Network International, som er et nettverk over 4000 familiebedrifter.

Vi tilbyr

Gjennom nettverkstreff, temamiddager, faglige frokoster, kurs og konferanser får medlemmene faglig påfyll og erfaringer fra andre eierfamilier. Temaene som berøres er blant annet eierspørsmål, samarbeid mellom ulike generasjoner og samspillet mellom ulike familiemedlemmer. Family Business Norway tilbyr møteplasser der erfaringsutveksling, ideer og problemstillinger kan deles med likesinnede medlemmer i fortrolighet.

Family Business Norway er et kompetansesenter som tilbyr:

 • Arenaer for kompetanseheving og nettverksbygging på tvers av bransjer og landsdeler
 • Kurs og konferanser med temaer som er relevante for bedriftseiende familier
 • Deling av internasjonal forskning og oppdatering innenfor family business faget
 • Konkrete verktøy som kan brukes av eierfamiliene

Våre aktiviteter

Nettverkstreff

Nettverkstreff er grunnsteinen i Family Business Norway. Her møtes familier fra hele landet og diskuterer temaer som er relevante for eiere av familiebedrifter. Nettverkstreffene er på ettermiddagen og varer i ca. 3 timer. Her deler familiene sin kunnskap og erfaringer. Nettverkstreffene inneholder en faglig del, gruppediskusjoner og tid til samtaler med de andre deltagerne.

Eksempler på temaer:

 • Generasjonssamarbeid fremfor generasjonsskifte
 • God eierstyring
 • Håndtering av press og forventninger fra familie og ansatte
 • Involvering og tilrettelegging for neste generasjon
 • Ulike eierroller
 • Styrearbeid i familieeide bedrifter
 • Forvaltning og videreutvikling av verdier
 • Familiens unike bidrag til familiebedriften

Faglige frokoster

Formålet med frokostmøtene er å gi eierne en faglig oppdatering gjennom innlegg fra eksterne fageksperter.

Eksempler på temaer:

 • Juridiske problemstillinger som aksjonæravtale, ektepakt, testamente og fremtidsfullmakt
 • Sikkerhet i og for familiebedrifter
 • Kommunikasjon og mediehåndtering
 • Rekruttering og evaluering av styremedlemmer

Konferanser

Family Business Norway arrangerer egne halvdags- og heldagskonferanser i tillegg til å være samarbeidspartner på konferanser som Styrekonferansen til BI og Eierskapskonferansen til NHO.

I samarbeid med Family Business Network  Sweden arrangerer vi også todagers Nordisk Konferanse med deltagere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Som medlem av Family Business Norway får man tilgang til Family Business Network International sine konferanser. FBN International arrangerer en årlig konferanse hver høst i tillegg til en egen konferanse for neste generasjon på våren. Konferansene avholdes på forskjellige steder i hele verden.

Kurs

Family Business Norway tilbyr skreddersydde kurs for eiere av familiebedrifter. Gjennom kursene får deltagerne mulighet for å ta et dypdykk i kursets tema i en gruppe bestående av likesinnede eiere av familiebedrifter. Kursene krever aktiv deltakelse gjennom gruppediskusjoner og øvelser. Deltageravgiften på kursene avhenger av kostnader for kurssted, innledere og antall deltagere.

Vårt kurstilbud:

 • Neste generasjons (NxG) kurs
 • Styrekurs

 

Medlemmene av Family Business Norway har også tilgang til Family Business Sweden’s rikholdige kurstilbud.

 

 

Temamiddager

Family Business Norway arrangerer temamiddager der vi skaper  en ramme for dypere og nærere diskusjon blant deltagerne. Vi møtes i mindre grupper på 10-15 personer der alle deltagerne innehar samme rolle eller har interesse for et gitt tema. Temamiddagene krever aktiv deltagelse fra alle rundt bordet og det er like viktig med gode spørsmål som mye erfaring innenfor temaet.

Læringsallianser

Family Business Norway tilbyr læringsallianser for våre medlemmer som gir deltagerne en fantastisk mulighet for personlig utvikling, knytte nye relasjoner med andre medlemmer og bidra til hverandres utvikling.

I Family Business Norway tror vi på livslang læring og at ingen blir utlært. Vi ønsker derfor å danne likeverdige superpar eller læringsallianser som vil lære av hverandre og bidra til hverandres utvikling uavhengig av alder. Noen eldre kan kanskje ønske en digitalmentor. En student kan ønske å diskutere med noen som er ti år foran i løypa og ikke i foreldregenerasjonen sin. Noen som har mistet foreldre i ung alder kan ønske å diskutere med noen i foreldregenerasjonen. Som likeverdige superpar er begge parter ansvarlige for å at det skal bli en nyttig læringsallianse for begge parter.

Læringsallianser er åpent for alle familiemedlemmer fra våre medlemsbedrifter. Medlemmer som ønsker å delta sender inn registreringsskjema. Basert på registreringsskjemaet vil foreningen sette sammen superpar.

Det vil være retningslinjer tilgjengelig for superparene samt en veileder som kan kontaktes ved behov.

Læringsallianser har ett års varighet med 4 felles samlinger for alle deltagerne, samt en forventing om at superparene møtes jevnlig. Registreringsfrist for å være med på læringsallianser 2019 er satt til 15. mars.

Registreringsskjema for læringsallianser 2019 finner du her!

Datoer for fellessamlinger:

4. april 15:00 til 5. april 10:00

18. Juni: 3 timer dagtid

4. september: 3 timer dagtid

12. november: 3 timer dagtid

Det er ingen deltakeravgift for å delta på programmet. Deltakerne må selv dekke reisekostnader til /fra fellessamlinger og overnatting på første fellessamling.

 

Etiske retningslinjer for våre arrangementer

 • Åpenhet og tillit
 • Fortrolighet og konfidensialitet
 • Respekt og profesjonalitet
 • Aktivt deltagende
 • Ikke-selgende

Medlemskap

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Send inn skjema for å motta informasjon om medlemskap i foreningen